Overige informatie

 

 

Overig

 

Uiteraard is de cao TTB tot stand gekomen met inachtneming van diverse wettelijke kaders. Geen enkele cao mag immers strijdig zijn met de wetgeving. In de cao TTB wordt dan ook, daar waar nodig, verwezen naar deze wettelijke kaders.

Belangrijke wetten zijn bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid, Arbeidstijdenwet en wetgeving die de arbeidsinspectie regelt.

Via de link  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk-en-loopbaan   kunt u tal van onderwerpen vinden die hiermee te maken hebben.

Volledigheidshalve volgen hieronder de Statuten en het Reglement van de Stichting, zoals deze ook opgenomen zijn in de cao TTB en daar onlosmakelijk deel van uit maken.